Sundhedsfagligt

Siden opdateres ikke jævnligt

Nyheder på engelsk her


 

Tidsskriftet A&N

Tema: Heroinbehandling i Danmark

I Danmark har man nyligen startat behandling med farmakologiskt rent heroin.

 

Heroinet injiceras under övervakning två gånger om dagen på särskilda kliniker.

 

Man räknar med att verksamheten, som ska kombineras med medicinska och psykosociala insatser, kommer att omfatta cirka 400 personer som inte fungerat i annan behandling.

 

Læs mere her

 


Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

- Levevilkår, livsstil og helbred

Undersøgelsen belyser sundhed og sygelighed i befolkningen i dag, og sammenligner resultaterne med befolkningsundersøgelsen i 1993.

Rapporten beskriver regionale og sociale variationer i sundhedstilstanden, risikofaktorer for sygdom, sociale forhold, psykisk helbred og sygdomsmønstre i befolkningen.

Bestil rapporten her

Download rapporten her


Projekter forgår, men behov består

Publikation fra Center for Rusmiddelforskning

 

I en række projekter blev klienter i metadonbehandling tilbudt udvidet psykosocial støtte. Projekterne blev evalueret af Center for Rusmiddelforskning.


Med støtte fra Københavns Kommune gennemførtes i 2007 en opfølgningsundersøgelse af en lille gruppe, som havde deltaget et af i disse projekter, men som siden var vendt tilbage til behandling i almindeligt regi.

Mange klienter var udskrevet omkring tidspunktet for den endelige lukning af eksperimentalklinikken. Klienterne beskrev både positive erfaringer fra det at indgå i et projekt og vanskeligheder, som opstår i forbindelse med afvikling af projekter.

 

Læs mere her
Bestil publikationen på
crf@au.dk


Ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

I bekendtgørelse om euforiserende stoffer er der fra den 21. december 2008 optaget nye stoffer.

 

66 a. Etylcathinon (N-ethylcathinon)
74 a. Flephedron (4-fluormethcathinon)
99 a. Mephedron (4-methylmethcathinon)

 

Fra den 21. december 2008 må import og eksport af disse stoffer kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

 

Læs mere her

 

Bekendtgørelsen om euforiserende stoffer kan hentes her

 


Undersøgelse af 11-15 åriges livsstil og sundhedsvaner

1997 - 2006


Danske skolebørn drikker alt for meget sodavand og saftevand, de spiser ikke frugt og grønt nok, og de rører sig for lidt.

 

Resultaterne viser, at det især er dårlige kost- og motionsvaner, som truer de store børns sundhed. Samtidig bevæger de unge sig stadig mindre. Andelen af unge, der er fysisk aktive mere end en time om dagen, er faldende.

 

Færre ryger og drikker alkohol. I 1999 røg 14 procent af 15 årige hver dag. Det tal er nu ni procent I 1997 havde 72 procent af de 15 årige drenge drukket mere end fem genstande på en aften i løbet af en måned. Det tal er nu 47 procent.

 

Læs mere her

Hent rapporten her

 


Dosisdispensering - en hjælp til nedtrapning af vanedannende medicin


Månedsskrift for praktisk lægegerning November 2008 / 11

 

I det tidligere Ringkjøbing Amt har lægerne i flere praksis samarbejdet indbyrdes og med fx farmaceuter og amtets lægemiddelkonsulenter om reduktion af benzodiazepin og sovemiddelforbrug.

 

Projektet demonstrerer, at det med samarbejde og farmaceutisk tekniske løsninger er muligt at tage fat på nedtrapning af vanedannende medicin og at det er enklere, end vi ofte tror, når blot processen gennemføres systematisk.

 

Læs mere her

 


 

Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen


Undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser at de fleste danskere synes, at deres forbrug af alkohol er normalt eller mindre end de flestes.

 

Det er især de mennesker, der overskrider genstandsgrænserne, som opfatter deres forbrug som normalt, fremgår det af undersøgelsen.

 

Kun ganske få har planer om at skære alvorligt ned på forbruget.

 

83 procent er ikke indstillet på at drikke mindre.

 

Knap halvdelen svarer, at de har kendskab til alkoholproblemer i familien eller vennekredsen.

 

Læs mere her

 

Hent rapporten her


 

Alkohol og helbred 2008

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, samler den internationale viden om, hvor stor betydning alkohol, har for den enkeltes helbred. 

 

I dag er alkohol årsag til fem procent af alle dødsfald i Danmark og er medårsag til 60 sygdomme, blandt andet brystkræft, blodprop i hjernen, forstyrrelser i hjerterytmen, nerveskader, depression og epilepsi.

 

Læs mere her  


Hent rapporten her


 

Kvalitet i alkoholbehandlingen 


Sundhedsstyrelsen har netop udgivet

’Kvalitet i alkoholbehandlingen – et rådgivningsmateriale”

- som samler den nyeste viden om, hvilke metoder der virker bedst.

 

Læs mere her    

Hent rådgivningsmaterialet her


 


 

Unges hverdag

Ungeshverdag.dk er en landsdækkende internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt unge i Danmark om bl.a. kost- og motionsvaner, sundhedsadfærd og brug af forskellige rusmidler. Notatet er på 35 sider 

 

 

Læs mere her

Bestil publikationen her

Downloades her

 


 

Lægemiddelstyrelsen øger fokus på bivirkningsindberetninger

2000 indberetninger fra sundhedspersoner om året er ikke godt nok i forhold til, at hver anden dansker mener at have mærket bivirkninger ved medicin. 

Derfor ønsker Lægemiddelstyrelsen hjælp både fra medicinbrugere og sundhedspersoner, at anmelde bivirkninger ved medicin.

 

Læs mere her 


Projekt Socialsygeplejerske - fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient

 

Projekt Socialsygeplejerske var et toårigt forsøgsprojekt, finansieret af projekt UDENFOR, på de ortopædkirurgiske sengeafdelinger M4 og MMO på Bispebjerg Hospital.


Dataindsamlingen i forbindelse med det eksperimenterende arbejde blev foretaget fra maj 2006 til maj 2007 af sygeplejerske Nina Brünés.

 

Rapporten kan hentes på Projekt UDENFOR´s hjemmeside


Download rapporten
her

 


 

Ingen stigning i antallet af hiv-smittede

En række medier har hævdet, at antallet af hiv-smittede blandt mænd, der har sex med mænd er steget markant de seneste år. Det er ikke rigtigt.

De tal, der har været fremme, viser ikke, hvor mange, der er blevet smittet, men hvor mange, der er blevet testet positiv.

 

Det får flere medier til at konkludere, at flere er blevet smittet siden år 2000, og at der derfor må være et problem med oplysningsarbejdet i den periode hvilket er en forsimplet konklusion.

Læs mere her

 


Nyt fra Sundhedsstyrelsen:

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutions-behandling.


Den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at nedbringe sygeligheden og dødeligheden blandt stofmisbrugere ved at sikre en bedre og mere ensartet kvalitet i behandlingen af stofmisbrugerne.

 

Vejledningen henvender sig særligt til læger, der behandler stofmisbrugere med metadon eller anden substitutionsbehandling i kommunerne, men den gælder al lægelig behandling af stofmisbrugere - uanset hvor den finder sted.

 

Vejledningen er en præcisering af de allerede gældende regler for den lægelige behandling for stofmisbrug.

 

Læs mere her  

 

Hent vejledningen her

 


 

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

 

Vejledningen præciserer, at ordination af beroligende medicin (benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler) sædvanligvis kun skal ske for en kortere periode. Det præciseres også, at lægen skal være særlig opmærksom på patienter i behandling med beroligende medicin, hvis de kører bil.

 

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2008, men personer, der allerede er i behandling med langtidsvirkende beroligende medicin, og som søger om fornyelse, udvidelse eller generhvervelse af kørekort, vil i første omgang få en tidsbegrænsning på kørekortet på et år. Det år skal bruges til at trappe ud af behandlingen.

 

Personer, der sættes i behandling efter den 1. juli, vil blive bedømt efter de nye regler.

 

Det præciseres det også, at ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler som hovedregel skal ske ved, at patienten møder op i konsultationen. 

 

Læs Pas på benzodiazepiner

 

Hent vejledningen her

 


 

Compliance - Om afvigelser mellem lægers ordinationer og patienters faktiske medicinering

 

Compliance handler om patienternes efterlevelse af ordinationer fra sundhedsprofessionelle. Begrebet bruges især i forbindelse med lægemiddelbehandling.

 

En række undersøgelser har vist, at graden af efterlevelse af lægemiddelordinationer er forbavsende lav.

 

Ved kronisk sygdom er det typisk ikke mere end halvdelen af patienterne, der tager deres medicin nogenlunde som ordineret.

 

I rapporten er der lagt vægt på en analyse af begrebet compliance, på definitioner og målemetoder og på patientperspektivet.

 

Forekomst af, årsager til og klinisk betydning af lav compliance diskuteres.

 

Læs mere her 

Hent rapporten her  

 


 

Ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforiserende stoffer er der fra den 25. maj 2008 optaget følgende nye stoffer på bilag 1:

 

På liste B:

Nr. 3.1. 4-AcO-DIPT (4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamin)
Nr. 59b 4-HO-DIPT (4-hydroxy-N,N-diisopropyltryptamin)

På liste C:

Nr. 2a Dextromethorphan

 

Efter 25. maj 2008 må import og eksport af disse stoffer kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

 

De tre stoffer må udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

 

Læs mere her

Om euforiserende stoffer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her  

 


Ny publikation fra Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

 

Omkring syv procent af borgerne i Danmark i dag er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, og disse grupper udgør også en stigende andel af patienterne på sygehusene.

For medarbejdere på sygehusene kan mødet med patienter herfra være både frustrerende og spændende, og det er baggrunden for publikationen som sætter fokus på de udfordringer og problemer, der kan opstå i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter med anden etnisk baggrund.


Publikationen "Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden" kan downloades her

 


MTV:

Ny metodehåndbog

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering.

 

Håndbogen er til alle, der deltager i planlægning og gennemførelse af MTV-projekter og/eller rekvirerer udførelsen af MTV.

 

Håndbogen vejleder om selve processen i et MTV-forløb.

 

Læs mere her.

Hent metodehåndbogen her.

 


 

Er der sammenhæng mellem udviklingen i middellevetid og sundheds- og medicinudgifterne?

 

Kjeld Møller Pedersen - Professor i sundhedsøkonomi,

Syddansk Universitet

 

Middellevetiden afhænger af mange variable fx økonomisk udvikling, arbejde, uddannelse, sundhedsvæsnets behandlingsindsats og livsstilsfaktorer.

 

Mange lægemidler forlænger ikke middellevetiden og mange behandlinger, som giver en dramatisk nedsættelse af dødeligheden, øger kun middellevetiden marginalt, fordi der ofte er tale om mindre grupper, jfr. AIDS-eksemplet.

 

Det er overordentligt svært og problematisk at anvende aggregerede data til at undersøge sammenhængen mellem sundhedsudgifter – herunder udgifter til behandlinger – og middellevetiden.

 

Derfor kan man ikke umiddelbart konkludere, at flere udgifter til lægemiddelbehandling vil forøge levetiden – eller omvendt de relativt få udgifter til lægemiddelbehandling kan ikke umiddelbart forklare den kortere levetid.

 

Læs mere på Institut for Rationel Farmakoterapi´s hjemmeside her

 


 

Rapport om innvandreres rusmiddelbruk