SundhedsTeam > Nyheder > Socialfagligt

Socialfagligt

Siden opdateres ikke jævnligt

Nyheder på engelsk kan ses her

 


Projekt Isbeddel.

3-årigt satspuljeprojekt i perioden 2006 - 2009.

Projektet havde til formål at:
Reducere misbrugsproblemer blandt somaliere samt udvikle effektive metoder til at reducere gruppens misbrugsproblemer.

 

Blandt resultaterne skal nævnes:

 

- Kontinuitet og stabilitet i kontakten til brugeren har vist sig som den mest effektive metode til at sikre et varigt reduceret misbrug.

- Somaliskkyndige kontaktpersoner øger kontakten til somaliere med dårlige danskkundskaber

- Samarbejde med somaliske foreninger og netværk øger muligheden for kontakt til gruppen af misbrugere.

- Oplysning om misbrug gennem somaliske medier giver informationerne gennemslagskraft og nedbryder tabuer vedrørende misbrug og behandling.

 

Hent rapporten her


Brugere af botilbud efter servicelovens § 110

- Årsstatistik 2007

 

I 2007 var der hver nat indskrevet 2.000 personer på et af landets 64 forsorgshjem eller herberg.

I løbet af 2007 benyttede knapt 7.000 personer sig af et forsorgshjem eller herberg i kortere eller længere tid. Det er uændret i forhold til året før.


Ophold på forsorgshjem eller herberg var i gennemsnit 47 døgn men 14 procent var på mere end 120 døgn og 600 havde ophold hele året

 

Læs mere her

Hent rapporten her


Stof nr. 12

Udgivet af Center for Rusmiddelforskning

 

Temaerne i dette nummer:

Behandling i fængslet,

Antisociale,

Khat, Hash og kokain,

Eksere

Dobbeltdiagnose og pårørende

Unge.

Det franske tema ll: På druk og til fest, Metal-scenen, Drikkekultur, Hash i trafikken - temaerne i dette nummer

STOF-bladene kan hentes her

Seneste nummer her


 

Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2008

 

De socialt udsattes helbredssituation er alarmerende ringe.

 

I Rådets årsrapport kommer Rådet med en række forslag til, hvordan der kan sættes ind over for den ringe sundhedstilstand, og hvad stat, region og kommuner konkret kan gøre.

 

Årsrapport 2008 rummer desuden:

Rådets vurdering af kommunernes indsats for målgruppen efter kommunalreformen.
En analyse af tiltag over for socialt udsatte i Danmark og i udlandet med forslag, som kan fremme beskæftigelsen.
En gennemgang af sociale problemer blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk.
 
Læs mere her

Hent rapporten her


 

Social Forskning 2008:4

 

Indhold:

- Unge fanget af pengespil

- Træning af børn med handicap

- Tryghed i byen: En Hotspot i Valby

- Etniske Minoriteter: Hvad betyder valg af ægtefælle for beskæftigelsesmulighederne?

- Tre alarmerende budskaber fra lønmodtagerne om virksomheders sociale engagement

- Fortsat store lønforskelle mellem mænd og kvinder

- Udskudt folkepension har begrænsede effekter


Læs mere her
Hent bladet her

 


Social Forskning 2008:3

 

Indhold:

- Danske 11-årige har det godt

- De cirka 6000 danske børn født i 1995, som SFI følger i Børneforløbsundersøgelsen

- Langt flere diagnoser og langvarige sygdomme hos anbragte børn

- Opvækstvilkår – i det senmoderne samfund

- Holdningsforskelle i arbejdet med anbragte børns skolegang

- Karrierelivsformen vinder frem

- 300-timers reglen: Nogle finder arbejde – andre bliver hjemmegående

- Det kønsopdelte arbejdsmarked. Lige muligheder – frie valg?
 
Læs mere her
Hent bladet her

 


Servicestyrelsens

Social Fokus nr. 6

 

"Man kan ikke fjerne incesten, men man kan vise, at der er en vej". Det siger psykolog Christel Helleshøj i Social Fokus nr. 6 om sit terapeutiske arbejde med seksuelt misbrugte.

 

I bladet kan du også læse om, hvordan man i en nordjysk kommune har opbygget et sundhedscenter uden brug af mursten.

 

De gode ideer og projekter fødes og mødes i cyberspace, og der arbejdes for at få sundhed- og forebyggelse tæt på borgerne. 

 

Læs mere i Social Fokus nr. 6

 


Servicestyrelsens

Social Fokus nr. 5

 

Denne udgave har særligt fokus på børn med udviklingsforstyrrelsen Aspergers syndrom og på seksuelle overgreb mod børn mm:

 

- Som en rød person mellem alle de andre blå
- Det gode køkken er tilbage
- Svaret på vores bønner
- Retten til at sige nej
- Over dørtærsklen
- Bedre pleje til demente borgere
- Tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere


Bladet kan bestilles her

Hent bladet her

 


NORDIC SOCIAL INSURANCE PORTAL

Den Nordiske Socialforsikringsportal

 

Nordsoc.dk er en ny informationsportal, som giver overblik over socialforsikringen i de nordiske lande.

 

Nordsoc.dk tilbyder information på alle de nordiske sprog og på engelsk. Der findes også oplysninger om socialforsikringen i Grønland og på Færøerne på de lokale sprog.


Informationen er delt op i fire hovedemner:
- Familieydelser
- Sygdom
- Pension
- Arbejdsløshed


Nordsoc-portalen kan findes her  
  


 

Status 2007 - Kompetencecenter Prostitution

 

Kompetencecenter Prostitution er et nationalt center, der fungerer som nøgleaktør på prostitutionsområdet.

 

Centrets viden og kompetencer skal overordnet set medvirke til at forbedre prostitueredes livsvilkår og muligheder for at komme ud af prostitution samt forebygge, at udsatte unge indgår i prostitutionslignende relationer.

 

Læs mere og hent rapporten her

 

Flere rapporter og bøger kan hentes på Kompetencecenter Prostitutions hjemmeside:

 

Brobygning mellem thailandske prostituerede og Socialcenter Vesterbro/Kgs. Enghave

Via et brobyggerprojekt er det lykkedes Socialcenter Vesterbro/Kgs. Enghave at opnå kontakt til prostituerede med thailandsk baggrund

Læs mere her

 

Ingen må vide det: Tolv kvinder fortæller om et liv i prostitution

Ny bog med tolv ærlige beretninger af kvinder i prostitution. Kvinderne tegner gennem deres fortællinger et billede af livet som prostitueret på godt og ondt

Læs mere her

 

Prostitution i Danmark

Bogen er en lettilgængelig grundbog, der kommer rundt om alle de basale facetter af prostitution, bl.a. omfang, karakter, lovgivning og ikke mindst de sociale tilbud.

Læs mere her

 

 

 

 

 


 

Nu er der mulighed for at søge støtte fra Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere

 

Puljen har til formål at forbedre den sociale indsatss på alkoholområdet gennem at styrke og udvikle den sociale indsats over for mennesker med alkoholproblematiker.

 

Læs mere her

 

Hent ansøgningsskema her

OBS! Ansøgningsfrist: 1. december 2008

 


 

Når målet er indflydelse -

om brugerinddragelse på §110 boformer


Hæftet er resultatet af et forløb i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra SAND, boformsledere samt konsulenter fra servicestyrelsen.

 

Hæftet er tænkt som et inspirationshæfte for boformer der ønsker at etablere eller styrke deres forhold omkring brugerinddragelse.


Læs mere og hent hæftet her

 


Hjemløs i egen bolig -

hverdagslivet for tidligere hjemløse

Jonas Markus Lindstad, CASA
 
Rapporten sætter fokus på, hvordan tidligere hjemløse klarer sig i egen bolig.

 

Hvordan klarer de hverdagen, og hvad er det for et liv, de lever? Lever de et liv ligesom alle andre "almindelige" mennesker, eller lever de et liv, der minder om et hjemløseliv - selvom de har deres egen bolig?

 

Rapporten er baseret på 25 kvalitative interview med tidligere hjemløse, som stort set alle har boet i deres egen bolig i mere end et år.

 

De udvalgte tidligere hjemløse kommer alle fra to herberger med forskellige målgrupper af hjemløse - Lindevangen og Lærkehøj begge beliggende i Frederiksberg Kommune.

 

 

Læs mere her


Hent den fulde rapport her

Kort version af rapporten her

 


 

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen CASA

 

Med kommunalreformen overgik myndighedsansvaret for stofmisbrugsområdet til kommunerne, og formålet med denne rapport er at give en belysning af, hvordan kommunerne har organiseret sig i forhold til varetagelsen af denne opgave, og give et billede af, hvordan selve indsatsen varetages og fungerer i forhold til de borgere, som har et stofmisbrugsproblem.


Læs mere her

Hent rapporten her

 


Hus Forbi - En undersøgelse af koncept og sælgere.

CASA, 2008

 

Denne rapport sætter fokus på de hjemløses avis Hus Forbi. Avisen kom på gaden første gang i 1996 i et oplag på ca. 10.000.

 

I dag udkommer avisen hver måned i et oplag på 90.000 eksemplarer.

 

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt sælgere samt interview med sælgere, avisdistributører, ansatte og tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer med henblik på en belysning af brugerorganiseringen i Hus Forbi og en vurdering af konceptet Hus Forbi.

Undersøgelsen er foretaget i perioden januar til juni 2008 og er finansieret af Velfærdsministeriet.

  

Læs mere og bestil rapporten her

 

Læs rapporten her

 


 

CASA Social Årsrapport 2007

Tema: Kvalitet i den offentlige sektor

Social Årsrapport har med temaet kvalitet i den offentlige sektor valgt at stille spørgsmålet: Hvad er kvalitet? Rapporten ser på kvaliteten på forskellige serviceområder og i det socialpædagogiske arbejde.

 

Set over en 10-15 års periode har udgifterne på stort set alle de sociale serviceområder holdt trit med den generelle samfundsøkonomiske udvikling. Men befolkningens og de ansattes oplevelse af forringet social service ikke nødvendigvis er et spørgsmål om penge og ressourcer. Der er snarere tale om problemer af mere strukturel karakter.

 

Social Årsrapport belyser udviklingen i alle de forskellige sociale indkomstoverførsler og antal personer, som er arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Derudover er der sat fokus på den økonomiske fattigdom i Danmark

 

Læs mere og bestil rapporten her

Hent rapporten elektronisk her


Social Forskning 2008:2

 

INDHOLD:

-Fødselsdagsønsker til SFI

 

-Indsats i almene boligområder giver resultat

 

-Kommunerne følger bedre op på sygedagpengesager

 

-Fokus på handicappede

 

-Handicappedes muligheder i samfundet

 

-Store konsekvenser at blive sat på gaden

 

-Veludført kognitiv adfærdsterapi halverer kriminelles tilbagefald

 

-Velfungerende pensionssystem med huller

 

-Livet efter en ulykke

 

Læs mere her og download bladet her

 


 

300-timers-reglen

Betydningen af 300-timers-reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere SFI: 08:17 


Denne nye rapport fra SFI belyser nogle virkninger af 300-timers reglen, som indebærer, at gifte kontanthjælpsmodtagere skal præstere mindst 300 timers ustøttet erhvervsarbejde inden for en periode på to år for fortsat at kunne modtage kontanthjælp, forudsat at vedkommende er arbejdsduelig.

 

Rapporten beskriver virkninger i forhold til opnåelse af beskæftigelse, lønforhold, jobsøgning, levevilkår og fremtidsperspektiver for de involverede.

 

Oplysningerne stammer fra interview med ægtefæller, der har mistet kontanthjælpen, og med ægtefæller, der har risiko for at miste den.
 
Læs mere her   

 

Download rapporten her 


 

Kriminalforsorgens årsrapport for 2007

 

Årsrapporten falder i to dele.

 

-Første del, ”Årets begivenheder”, byder på et hurtigt overblik over grundlæggende tal, kapacitet og belæg i fængsler og arresthuse, nye og afsluttede projekter og andre emner.

 

-Anden del er den egentlige årsrapport, som indeholder årets faglige og økonomiske resultater.

 

Årsrapporten findes som netpublikation og kan også bestilles i en trykt udgave hos:

 

Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401 København K

Telefon:32684000

 


 

Social Fokus

Nummer 4, 2008.

 

Indhold er denne gang blandt andet:

Tidlig indsats – hurtig udrykning

VISO vil videre
Omsorg er ikke en flødekage
Kom frit frem! (om plejefamilier)
Fugl fønix i Næstved
Øget støtte til menneskehandlens ofre

 

Servicestyrelsens blad udkommer 4 gange årligt.

 

Juni-nummeret er netop udkommet og kan bestilles på bestilling@servicestyrelsen.dk eller downloades direkte her

 

Tidligere numre kan ses her.  

 


 

UDSAT nr. 13 maj 2008

Tema: Sundhed


Dette nummer af bladet UDSAT er et temanummer om sundhed for socialt udsatte grupper.

Læs om: Ulighed i sundhed, adgangen til sundhedsvæsnet, kommunernes indsats, opsøgende sundhedsarbejde og idræt for værestedsbrugere.

Bladet indeholder en artikel om SundhedsTeams arbejdsmetoder.

 

Bladet kan downloades her

Andre publikationer om udsatte fra Servicestyrelsen kan ses her

 


 

Social Forskning 2008:1

 

Indhold:

 

- I fokus - SFI fylder 50

- Adopterede børn klarer sig bedre end anbragte børn
- Fleksibel barselsorlov god men indviklet

- Socialforskningsinstituttet – af tiden og til tiden

- Mange erhvervsaktive får flere penge som pensionister end de forventer

- Fokus på ældres ønsker kan styrke ældreplejen

- Manglen på arbejdskraft øger viljen til socialt engagement

- Virksomhederne sociale engagement – bredere forståelse ønskes

- Kulturel ulighed bag social arv i uddannelse


Læs mere her

Download hele bladet her

 


Hvorfor lejere bliver sat ud af deres boliger.  Og konsekvenserne af en udsættelse

 

Lav indkomst, gæld og økonomisk rod bag lejeudsættelser

 

Antallet af husstande, hvor lejerne sættes ud af deres bolig, er steget fra 1.499 i 2002 til 2.589 i 2006.

 

Nu er det for første gang i Danmark blevet undersøgt, hvorfor lejere sættes ud, og hvad det betyder for deres hverdag.

 

Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser
 
Læs mere og bestil undersøgelsen her

 


 

Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark

 

SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd – gennemfører i perioden december 2007 til maj 2009 en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark for Servicestyrelsen.

 

Undersøgelsen sætter fokus på en række aspekter af den sociale misbrugsbehandling og den består af 5 delrapporter:


Delrapport 1: Brugere og pårørende

Delrapport 2: Frivillige organisationer

Delrapport 3: Sociale behandlingsmetoder

Delrapport 4: Kvalitet og udvikling af den sociale behandling

Delrapport 5: Sagsbehandlingsprocessen

 

Rapporterne vil foreligge løbende frem til maj 2009. I maj 2009 foreligger desuden en sammenfatningsrapport, som opsummerer de centrale resultater i de 5 delrapporter.

 

Læs mere og tilmeld til nyhedsbrev her

 


 

Kommunernes bevilling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse
 

Ankestyrelsen har undersøgt 50 sager om førtidspension til personer med psykiske sygdomme, hvor der principielt kan være mulighed for behandling, som f.eks. angst, stress og depression. Ankestyrelsen er enig i kommunernes beslutning i de fleste sager.

 

Ankestyrelsens fokus i undersøgelse har været, hvorvidt bevilling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse er foretaget i overensstemmelse med pensionsloven og praksis.

 

Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad har fokus på blandt andet:

    * at der tidligt kan være behov for psykiatrisk og anden lægelig ekspertise hos personer med angst, stress og depressioner
    * at indhente aktuelle psykiatriske oplysninger til belysning af diagnose og mulighed for fortsat behandling inden tildeling af førtidspension
    * muligheder for at forlænge allerede længerevarende behandling af f.eks. unge mennesker, før de tilkendes førtidspension
    * at inddrage nødvendige lægelige ekspertise til undersøgelse af ansøgeren og vurdere tidligere lægelige undersøgelser
    * der kan være behov for intensiv og langvarig behandling i særlige tilfælde ved fx kompliceret misbrug
    * om der foreligger fyldestgørende oplysninger om hele behandlingsforløbet, inden sagen afgøres

 

Læs mere her

Hent selve undersøgelsen her

 


 

Stofbladet.dk

Online den 13.marts 2008

 

Her finder du den største samling faglige artikler om narkotika, afhængighed, misbrug, behandling, forebyggelse m.m. - på dansk.

 

Alle STOF's udgaver fra 2003 til i dag er nu tilgængelige her på sitet  - såvel blad for blad, som artikel for artikel.

 

Seneste nummer er STOF 10:
Temaer: Unge, behandling, dobbeltdiagnoser, socialsygepleje, eks'ere, motivation, jura

 

STOF 10 kan hentes her

 

 


SKP Uddannelse i hele landet

 

Ifølge Lov om social Service § 99 skal kommunen sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson

• til personer med sindslidende
• til personer med et stof- eller alkoholmisbrug
• til personer med særlige sociale problemer, som ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig

 

Med et udvidet brugerfelt vil der i kommunerne og i institutioner, der arbejder i udsatteområdet, blive behov for flere kvalificerede medarbejdere til funktionen.

 

På denne baggrund tilbyder Den sociale Højskole i Odense i samarbejde med Servicestyrelsen en SKP Uddannelse, der er finansieret af Socialministeriet.

 

Der vil i perioden 2007 til 2009 blive udbudt i alt 16 hold á 20 deltagere på landsplan.

Holdene afvikles geografisk fordelt i de 5 regioner og de første hold starter september 2007. Hvert hold afvikles over en tidsperiode på 4 måneder.

 

Læs mere og tilmeld her

 


Referater fra konferencen Innovation og social udvikling

 

Mandag d. 10. marts 2008 afholdt Servicestyrelsen en anderledes konferencedag inden for socialområdet.

 

Hvad skal vi med innovation i det offentlige, og hvordan kan vi sammen forbedre og udvikle de tilbud, vi giver til borgerne på det sociale felt?

 

Se mere her

Om konferencens workshops se her

 


 

Aftalen om satspuljen på det sociale område er på plads

 

Blandt punkterne i aftalen er:

 

Hjemløsestrategi
Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed med det formålet ingen borgere skal leve på gaden.

Der afsættes 500 mio. kr. over 4 år som skal anvendes til etablering af boliger og socialpædagogiske indsatser for målgruppen.

 

Flere akutte sociale tilbud til mennesker med en sindslidelse, hvor der afsættes godt 130 mio. kr. over 4 år til etablering af flere akutte tilbud til sindslidende.

 

Læs mere her.

 

Aftale om satspuljen på det sociale område 2008-2011.

 

Se liste over de støttede projekter her.

 

Danmarks Radio har bl.a. tv-indslag om satspuljemidlerne her.

 


 

Social Forskning, Tidsskrift fra SFI

Social Forskning er instituttets nyhedsblad.

Det udkommer fire gange årligt og orienterer i let tilgængelig form om resultaterne af instituttets arbejde.

En gang om året udkommer Social Forskning som udvidet temanummer med bidragydere udefra.

 

Bestil abonnement og hent gamle numre her

 

 

 


 

Kontanthjælpsmodtagere får ikke hjælp til job

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne i matchgrupper får tilbud om vejledning, opkvalificering eller virksomhedspraktik, viser ny stikprøveundersøgelse fra Ankestyrelsen i 17 kommuner.

 

Ankestyrelsen har undersøgt om indplacering og tilbud til i alt 145 borgere, som modtager kontanthjælp.

 

Kun hver anden får tilbud om praktik og opkvalificering. Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne har fået tilbud om vejledning, opkvalificering eller virksomhedspraktik. Ingen kontanthjælpsmodtagere fik tilbudt ansættelse med løntilskud.

 

Ankestyrelsen mener, at kommunerne skal være bedre til at sætte relevante aktiviteter i gang for kontanthjælpsmodtagerne.

 

Læs hele pressemeddelelsen og selve undersøgelsen her

 Servicestyrelsen inviterer til dialogmøder om magtanvendelsesreglerne.

Med kommunalreformen har kommunerne overtaget det fulde myndighedsansvar på handicap – og socialpsykiatriområdet og har dermed fået en ny udfordring, nemlig sagsbehandling i forbindelse med magtanvendelsesreglerne indenfor disse områder. Samtidig varetager kommunerne stadig opgaven på ældreområdet.

 

Dialogmøderne lægger op til dialog om håndteringen af reglerne.

 

Læs mere her. 

Hjemløshed i Danmark 2007

Citat: I denne rapport kortlægges hjemløsheden i Danmark for første gang. Sociale tilbud og myndigheder på hjemløseområdet har udfyldt et spørgeskema for hver hjemløs, de havde kontakt med eller kendskab til i løbet af uge 6 i 2007. Materialet giver omfattende viden om de hjemløses situation i det danske samfund.

 

 

Rapporten er udsolgt, men man kan læse mere og downloade rapporten her.

Video og præsentation af rapporten kan hentes her

 

 

Kontakt
Kontakt SundhedsTeam
Hvor går jeg hen?
Se hvor du kan gå hen og få varmen, et måltid mad og en seng at sove i
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Læs om hvad SundhedsTeam kan gøre for dig
Nyheder fra nær og fjern
Læs her
Møder og konferencer
Læs om møder i ind- og udland